نَسَب فرد شبیه سازی شده
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسانی که از طریقه شبیه سازی متولد میشود نسب خانوادگی او از نظر اسلام مانند سایر افراد خانواده است.